facebook.pl/joyfitnessmielecVideo tour

 
 

 


 

JOY Fitness Club z siedzibą w Mielcu przy ulicy Władysława Szafera 33, zwany dalej Klubem świadczy usługi rekreacyjno – sportowe zgodnie z aktualnym harmonogramem zajęć na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Osoba korzystająca z Klubu zwana jest dalej „Członkiem”. Formularz wypełniany przez Członka Klubu w momencie zawierania umowy członkowskiej zwany jest dalej „Formularzem członkowskim”. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów członkostwa zawieranych z Klubem, jak również określa ogół praw i obowiązków osób korzystających z usług Klubu.

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU

 1.1. Obiekt i usługi

 1.1.1. Wstęp do Klubu jest możliwy tylko za okazaniem karty członkowskiej. Karta członkowska może być używana tylko przez Członka, chyba że umowa przewiduje inaczej.

 1.1.2. Członek nie może nikomu pożyczać swojej karty członkowskiej, ani zezwalać na jej użycie. 1.1.3. JOY Fitness Club zastrzega sobie prawo do zmian godzin w okresie wakacji, okresach świąt lub prac remontowych na terenie klubu.

1.1.4. Klubowi przysługuje prawo rozwiązania lub zmiany terminu prowadzenia ćwiczeń danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków przez ogłoszenie na przeznaczonej do tego tablicy informacyjnej i/lub stronie internetowej Klubu.

 1.1.5. Członkowie są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia z trenerami punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć. Członkowie Klubu są zobowiązani nie zakłócać zajęć w żaden sposób.

 1.1.6. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, Klub zastrzega sobie prawo poproszenia o wcześniejsze zapisy na takie zajęcia i wskazania terminu dokonywania takich zapisów.

 1.1.7. Szafki w obiektach Klubu będą opróżniane każdej nocy, a ich zawartość będzie przechowywana przez odpowiedni okres czasu ustalony przez Klub, na koszt i ryzyko osoby, która taką zawartość pozostawiła w szafce. Rzeczy pozostawione w obiekcie Klubu i nieodebrane w odpowiednim czasie zostaną uznane za porzucone w rozumieniu art. 180 k.c. i następnie rozdysponowane. Klub jest uprawniony do naliczenia opłaty za usunięcie i przechowywanie rzeczy pozostawionych w szafkach. Klub nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w szafkach.

1.2. Zasady zachowania w Klubie

1.2.1. W Klubie, w pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń, bezwzględnie obowiązuje obuwie sportowe (czyste oraz zmienne - inne od tego, w którym przyszedł Członek do klubu). Osoby w niezmienionym obuwiu nie będą mogły brać udziału w zajęciach.

1.2.2. Członek powinien posiadać i używać osobistego ręcznika na sali ćwiczeń siłowych i/lub fitness, jeżeli zajęcia przewidują korzystanie z mat. Ze względów higienicznych osoby nie posiadające ręcznika nie będą mogły korzystać z siłowni.

1.2.3. Członek Klubu zobowiązany jest stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez instruktorów.

 1.2.4. Członkom nie wolno w sposób niewłaściwy wykorzystywać przedmiotów, urządzeń lub sprzętu w Klubie. Członek ponosi materialną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzenia mienia Klubu.

1.2.5. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków z zawartością sterydów, środków odurzających, narkotyków, a także wstępu do Klubu pod wpływem tych środków.

1.2.6. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i/lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Klubu. 1.2.7. Do sterowania klimatyzacją, regulacją sauny itp. uprawniony jest tylko pracownik Klubu.

1.2.8. W strefie łazienek należy używać obuwia zapobiegającego poślizgnięciom (np. klapki).

1.3. Ograniczona odpowiedzialność

1.3.1. Klub i jego personel nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub kradzieże rzeczy, czy przedmiotów przyniesionych do pomieszczeń obiektu Klubu (dotyczy to także pojazdów i ich zawartości); a także za śmierć, obrażenia lub choroby powstałe w związku z korzystaniem z usług Klubu (włączając zdarzenia spowodowane użyciem urządzeń i / lub sprzętu Klubu), z wyjątkiem tych, które zostały spowodowane przez zawinione działanie personelu Klubu.

 1.3.2. Członek odpowiedzialny jest za upewnienie się, że korzysta we właściwy sposób z urządzeń i / lub wyposażenia Klubu (włączając regulację poziomów lub ustawień). W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwego sposobu używania sprzętu, przed jego użyciem Członek ma obowiązek skonsultować się z jednym z przedstawicieli Klubu.

1.3.3. Niektóre powierzchnie w obiektach Klubu nie są nadzorowane i Klub nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i obrażenia wynikłe z ich wykorzystywania, z wyjątkiem tych, które zostały spowodowane przez personel Klubu lub na skutek niedbalstwa lub zaniechania ze strony Klubu.

1.4. Kondycja fizyczna Członków

1.4.1. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.

 1.4.2. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Członek powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń.

1.4.3. Członek nie może korzystać z Klubu, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby w obiekcie Klubu. W uzasadnionych przypadkach Klub może uzależnić zgodę na wstęp do obiektu Klubu i/lub zawarcie umowy od dostarczenia Klubowi odpowiedniego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego kondycję fizyczną danej osoby i/lub złożenia odpowiedniego oświadczenia przez taką osobę.

1.4.4. O złym samopoczuciu, urazach, kontuzjach, wszelkich poważnych problemach zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować instruktora przed zajęciami. 

2. SPRZEDAŻ USŁUG

Sprzedaż usług następuje w formie zawarcia umowy członkowskiej i opłacenia abonamentu.

2.1. Członkostwo

Sprzedaż usług następuje w formie zawarcia umowy członkowskiej i opłacenia abonamentu.

2.1.1. Przystąpienie

2.1.1.1. Warunkiem korzystania z usług Klubu jest ukończenie 16 roku życia. W przypadku osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia Umowę podpisuje przedstawiciel ustawowy – rodzic lub inny opiekun prawny.

2.1.1.2. Umowy członkowskie mogą być zawierane na okres  6, 12 lub 24 miesięcy.

2.1.1.3. Członek podlega prawom i obowiązkom wynikającym z wybranego rodzaju członkostwa, określonego w Formularzu Członkowskim, stanowiącym podstawę zawarcia umowy członkostwa. Status Członka uzyskuje się z momentem zawarcia umowy poprzez podpisanie Formularza Członkowskiego oraz niniejszego Regulaminu, przy czym nie wcześniej niż po dokonaniu należnych płatności na rzecz Klubu wynikających z obowiązującego Cennika, w terminach określonych umową.

2.1.1.4. Z momentem uzyskania statusu Członka, każdy Członek Klubu otrzymuje kartę członkowską. W przypadku zagubienia karty Członek Klubu zobowiązany jest powiadomić pracowników recepcji. Nowa karta będzie wydana po ustaleniu danych osobowych i numeru karty Członka. 

2.1.2. Rodzaje członkostwa

2.1.2.1. Rodzaj członkostwa określony jest w Formularzu Członkowskim

2.1.2.2. Ceny karnetów, stosownych abonamentów z tytułu poszczególnych rodzajów członkostwa oraz wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik. Szczegółowa oferta obejmująca karnety zawarta jest w aktualnym cenniku.

2.1.3. Składki i opłaty

2.1.3.1. Członek zobowiązuje się do zapłaty opłaty członkowskiej za okres rozliczeniowy oraz opłaty  za pakiet startowy niezwłocznie w dniu podpisania Formularza Członkowskiego.

2.1.3.2. Wysokość poszczególnych Abonamentów wyszczególniona jest w Formularzu Członkowskim oraz aktualnym cenniku. Za usługi oferowane przez Klub, Członek zobowiązany jest do uiszczania opłat wg stawki wskazanej w Formularzu Członkowskim.  

2.1.3.3. Pierwsza rata miesięczna płatna jest w dniu podpisania Formularza Członkowskiego i stanowi zapłatę za pierwszy miesiąc korzystania z usług Klubu.

2.1.3.4. Płatności wynikające z tytułu umowy zawartej w systemie płatności miesięcznej Członek zobowiązuje się dokonywać płatności z góry za kolejny miesiąc, nie później niż do dnia kolejnego miesiąca od daty rozpoczęcia Członkostwa wskazanego w Formularzu Członkowskim.

2.1.3.5. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczyka od szafki w szatni lub karty członkowskiej zostanie pobrana opłata w wysokości 20 PLN.

2.1.4. Rozwiązanie umowy przez Członka

2.1.4.1. W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na wystąpienie istotnych przyczyn, Członek Klubu ma prawo w przypadku członkostwa zawieranego na okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy, do odstąpienia od niniejszej umowy za zapłatą odstępnego. Wysokość odstępnego jest określana na podstawie różnicy pomiędzy ceną jednomiesięcznego członkostwa, a miesięczną ceną członkostwa zakupionego przez Członka. Różnica jest określona w Formularzu Członkowskim w punkcie „RABAT”. Kwota  ta będzie pomnożona przez liczbę miesięcy, jaką Członek wykorzystał od daty rozpoczęcia Członkostwa do dnia rozwiązania umowy  zgodnie z Formularzem Członkowskim.

2.1.5. Rozwiązanie umowy przez Klub

2.1.5.1. Członkostwo może zostać rozwiązane bez wypowiedzenia, jeżeli w opinii Klubu kontynuacja członkostwa może zaszkodzić reputacji i interesom Klubu, w szczególności z powodu, agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

2.1.5.2. Członkostwo może zostać rozwiązane przez Klub, jeżeli Klub całkowicie zakończy działalność.

2.1.5.3. Niezależnie od powyższych postanowień, Członek nie ma prawa do korzystania z obiektów Klubu w przypadku, gdy zalega z jakąkolwiek opłatą członkowską lub inną płatnością na rzecz Klubu. W takiej sytuacji Klub jest zwolniony od obowiązku dokonywania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Członka do czasu uregulowania jego zadłużenia, w szczególności Klub ma prawo do nie wpuszczenia Członka na teren obiektów Klubu. 

2.1.6 Zawieszenie Członkostwa

2.1.6.1 Członek klubu na czas choroby, rekonwalescencji, wyjazdu bądź innych okoliczności uniemożliwiających korzystanie z usług klubu ma prawo do cesji tymczasowej na  minimalny okres 14 dni. W takim przypadku Członek klubu zobowiązany jest do osobistego stawienia się w recepcji klubu, podpisania oświadczenia, w którym zostaną podane dane osobowe osoby trzeciej przejmującej prawa tymczasowego klubowicza. Osoba, na którą dokonano cesji praw z członkostwa zobowiązana jest podpisać stosowne oświadczenie o przejęciu członkostwa na dany okres. Po zakończeniu okresu cesji, Członek klubu przejmuje ponownie wszystkie prawa wynikające z tytułu umowy. W okresie trwania cesji, osoba na którą dokonano tymczasowej cesji zobowiązana jest do przestrzegania wszelkich warunków wynikających z umowy. Płatność za okres cesji ponosi Członek klubu.  

2.1.6.2 Raz na 12 miesięcy  Członek klubu ma możliwość zawieszenia członkostwa bez podawania przyczyny na czas określony 30 dni. W przypadku  chęci zawieszenia członkostwa na okres dłuższy, Klient zobowiązany jest do indywidualnego ustalenia zaistniałego faktu z Managerem klubu. W okresie zawieszenia członkostwa opłacanego w ratach miesięcznych obowiązek płacenia składki miesięcznej ustaje, a członkostwo wydłuża się o okres jego zawieszenia. Po zakończeniu okresu zawieszenia członkostwa, obowiązek płacenia zostaje wznowiony i trwa do momentu zakończenia przedłużonego członkostwa. W przypadku zawieszenia Członkostwa płatnego w systemie jednorazowym Członkostwo zostaje wydłużone o okres jego zawieszenia.

2.1.6.3 Członek klubu ma prawo do cesji z przeniesieniem praw na osobę trzecią. W takim przypadku Członek klubu zobowiązany jest do osobistego stawienia się w recepcji Klubu wraz z osobą, na którą ma zostać  dokonana cesja praw z członkostwa. Osoba, na którą dokonano cesji praw z członkostwa nie może dokonać cesji na osobę kolejną. Przelanie praw z członkostwa może nastąpić dopiero po uregulowaniu wszystkich wymaganych zobowiązań wobec Klubu, zarówno przez dotychczasowego jak i nowego Członka klubu.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 3.1. Wszelkie sytuacje nie uregulowane niniejszym Regulaminem będą zawsze rozwiązywane z uwzględnianiem w pierwszej kolejności wspólnego dobra Członków Klubu.

3.2. W przypadkach, w których Klub będzie zmuszony dokonać wyboru pomiędzy bezpieczeństwem, a komfortem Członków zawsze będzie wybierać bezpieczeństwo.

3.3. Klub jest uprawniony do fotografowania swoich obiektów dla celów reklamowych i promocyjnych, w tym również niezamierzonego utrwalania wizerunku Członków, o czym każdorazowo ma obowiązek uprzedzić Członka.

3.4. Ze względów bezpieczeństwa oraz w zamiarze świadczenia usług najlepszej jakości Klub ma prawo do rejestrowania wizerunku Członka w momencie jego rejestracji lub podczas aktualizacji danych w systemie. Wizerunek ten nie może być udostępniony podmiotom trzecim ani wykorzystany w inny sposób niż identyfikacja Członka w systemie zarządzającym obiektem.

3.5. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne, postanowienie takie będzie usunięte, co nie wpłynie na ważność i skuteczność innych postanowień.

Do niniejszej umowy ma zastosowanie prawo polskie. Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozpoznawane przez właściwe sądy powszechne. 

 Regulamin korzystania z sauny

 

 

 

 

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Cookies to małe, nieszkodliwe pliki tekstowe przechowywane przez Twoją przeglądarkę . Nasza strona wykorzystuje te pliki do zapisywania Twoich preferencji w celu ułatwienia przeglądania . Nie musisz obawiać się o swoją prywatność. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies..