facebook.pl/joyfitnessmielecVideo tour

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kontrahentów i pracowników kontrahentów

KLAUZULA INFORMACYJNA W  ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

dla kontrahentów i pracowników kontrahentów
Park Handlowy – Strefa sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu
 

za podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO.

 

Niniejsza informacja dotyczy danych osobowych, które przetwarza Park Handlowy – Strefa sp. z o.o., ul. Szafera 33, 39-300 Mielec (zwana w niniejszej informacji jako „Park Handlowy – Strefa sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu" lub „my”) jako administrator danych osobowych, sposobów i celów, w jakie są one przetwarzane, a także praw osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Park Handlowy – Strefa sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu informuje niniejszym o wszelkich formach wykorzystywania informacji identyfikujących osoby fizyczne, zwanymi dalej „danymi osobowymi” („przetwarzanie”) w odniesieniu do osób fizycznych będących:

-        kontrahentami, w tym potencjalnymi kontrahentami Park Handlowy – Strefa sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu,

-        wspólnikami, współpracownikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich kontrahentów oraz

-        innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach wykonania umowy pomiędzy kontrahentem a Park Handlowy – Strefa sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, w tym w celu wystawienia lub realizacji faktur

 

 (łącznie zwani w niniejszej informacji jako „Państwo” lub „Kontrahenci”).

Chcemy Państwa poinformować:

 • ·         o celu oraz sposobie w jaki Park Handlowy – Strefa sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Państwa dane osobowe;
 • ·         na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są te dane osobowe oraz
 • ·         jakie są Państwa prawa i nasze obowiązki w związku z  przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Rodzaje danych osobowych

Dane podawane przez Kontrahentów

W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a Park Handlowy – Strefa sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, a także współpracą przez podmioty pośredniczące, możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:

a)      imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,

b)      numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),

c)      numer PESEL,

d)     dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,

e)      stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji,

f)       numer rachunku bankowego.

W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Park Handlowy – Strefa sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, podanie danych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz współpracy pomiędzy Kontrahentem a Park Handlowy – Strefa sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu. W przypadku, gdy nie zawierają Państwo umowy bezpośrednio z Park Handlowy – Strefa sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, podanie danych osobowych może być Państwa obowiązkiem służbowym.

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji współpracy pomiędzy Park Handlowy – Strefa sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu a Kontrahentem.

Dane zbierane z innych źródeł

Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS, rejestr REGON w celu weryfikacji informacji podanych przez Kontrahentów. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.

Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy Park Handlowy – Strefa sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu a takim podmiotem, np. informacje o zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Możemy przetwarzać dane osobowe, jeśli  mamy ku temu ważną podstawę prawną. Dlatego przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:

a)      przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa, jeżeli są Państwo stroną umowy zawartej z Park Handlowy – Strefa sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu lub składają Państwo zamówienia na nasze usługi, bądź realizują Państwo zamówienia Park Handlowy – Strefa sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu na Państwa produkty lub usługi;

a)      przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych, np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami, lub wprost nakazuje nam to przepis prawa;

b)      przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Park Handlowy – Strefa sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności, np. w celu:

-        zawierania i wykonywania umów z Kontrahentami;

-        ustalania lub dochodzenia przez Park Handlowy – Strefa sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrony przed takimi roszczeniami;

-        weryfikacji Kontrahentów w publicznych rejestrach;

-        kontaktu z Kontrahentami, w tym prowadzenia wewnętrznych rejestrów Kontrahentów służących umożliwieniu kontaktu z Kontrahentami.

 

Okresy przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z Park Handlowy – Strefa sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych, np. przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

Przekazywanie danych osobowych

 

Przekazywanie danych osobowych do innych odbiorców

 

Dane mogą być przekazywane odbiorcom oraz innym stronom trzecim, w zakresie w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania przez Park Handlowy – Strefa sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu określonych zadań, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub jeżeli Park Handlowy – Strefa sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu posiada inną podstawę prawną. Za odbiorców lub inne strony trzecie uznane mogą być:

 • ·         podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Park Handlowy – Strefa sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, takie jak dostawcy systemów informatycznych lub podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;
 • ·         podmioty powiązane z Park Handlowy – Strefa sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu;
 • ·         wszelkie organy administracji publicznej, organy innych państw członkowskich UE, sądy, komornicy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie;
 • ·         dostawcy usług kurierskich lub pocztowych;
 • ·         firmy transportowe i spedytorskie;
 • ·         firmy zapewniające obsługę prawną;
 • ·         firmy windykacyjne;
 • ·         firmy ubezpieczające należności;
 • ·         inne podmioty. 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą podlegać transgranicznemu przekazywaniu do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych. 

Prawa przysługujące Kontrahentom 

Mają Państwo prawo do:

 • ·         dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Park Handlowy – Strefa sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, możecie Państwo złożyć wniosek o ich sprostowanie.
 • ·         wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Park Handlowy – Strefa sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu uzyskało taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych; zasadniczo nie przetwarzamy danych osobowych na podstawie zgody (gdyż zwykle działamy w oparciu o inne podstawy prawne).
 • ·         żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO.
 • ·         żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych przepisami RODO.
 • ·         wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania;

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem.

W takim przypadku, nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczymy przetwarzanie, o ile jesteśmy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.

 • ·         przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Park Handlowy – Strefa sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Park Handlowy – Strefa sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności
 • ·         złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa powyższe nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania. 

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres korespondencyjny: ul. Szafera 33, 39-300 Mielec.

Aktualizacje klauzuli informacyjnej

 

Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 25 maja 2018 roku i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, będziemy informować Państwa o wszelkich istotnych zmianach za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innych zwyczajowo wykorzystywanych kanałów komunikacji z Kontrahentami.

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Cookies to małe, nieszkodliwe pliki tekstowe przechowywane przez Twoją przeglądarkę . Nasza strona wykorzystuje te pliki do zapisywania Twoich preferencji w celu ułatwienia przeglądania . Nie musisz obawiać się o swoją prywatność. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies..