facebook.pl/joyfitnessmielecVideo tour

 
 

REGULAMIN - EMS - Rewolucja w odchudzaniu

 

 REGULAMIN AKCJI METAMOROZA – TRENING EMS – REWOLUCJA W ODCHUDZANIU

A. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestniczenia w Akcji „METAMOROZA – TRENING EMS – REWOLUCJA W ODCHUDZANIU”, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Akcji.

2. Organizatorem Akcji o nazwie "METAMORFOZA” są JOY FITNESS CLUB oraz EMS STUDIO MIELEC zwani dalej „Organizatorami").

3. Informacja o akcji oraz niniejszy regulamin będą dostępne w JOY FITNESS CLUB, a także na stronie internetowej www.emsmielec.pl oraz www.joyfitnessclub.pl

 B. Miejsce i czas trwania Akcji.

1. Akcja zostanie zorganizowana i będzie przeprowadzona w placówkach Organizatorów w okresie od dnia 15.11.2017 do 31.12.2017 (zwany dalej „Czas Trwania Akcji”).

 2. Po zakończeniu Akcji do dnia 10.01.2017 akcja zostanie rozstrzygnięta, wyniki zostaną opublikowane na stronie www.esmielec.pl, www.joyfitnessclub.pl, na stronie wydarzenia na portalu facebook.com, na portalu hej.mielec.pl

 C. Warunki uczestnictwa i wyłonienie Zwycięzców.

1.     Uczestnikami Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie powiatu mieleckiego.

2.     Podstawowym kryterium kwalifikacji do Akcji jest BMI powyżej 25. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji danych dotyczących masy ciała oraz wzrostu uczestnika podczas spotkania rekrutacyjnego przed rozpoczęciem akcji.

3.     W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia

4.     Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie warunku określonego w pkt. 2 oraz wzięcie udziału w konkursie na portalu facebook: http://bit.ly/2AvvSUJ . Należy udostępnić post konkursowy, zostawić lajka oraz w komentarzu wpisać uzasadnienie zgłoszenia.

5.     Konkurs trwa do 14.11.2017 do godziny 23:59:59.

6.     Komisja konkursowa wyłoni wybrane osoby na spotkanie rekrutacyjne w dniu 15.11.2017 i wyłoni i ogłosi zwycięzców.

7.     Przed przystąpieniem do akcji zakwalifikowany uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego u Organizatorów.

8.     W celu sprawnego przebiegu Akcji organizatorzy ustalają osoby kontaktowe z ramienia EMS MIELEC : Katarzyna Wyrwich – tel.: 504122651, z ramienia JOY Fitness Club: Marcin Kozdraś - tel.: 531 021 333

9.     Uczestnik Akcji przystępując do niej wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz dla celów organizacji Akcji, wydania przyznanych nagród oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu. Zakres danych osobowych Uczestników, przetwarzanych przez Organizatora obejmuje, imię i nazwisko , adres korespondencyjny, adres mailowy oraz telefon kontaktowy. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia. Dane osobowe Uczestników przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z poźn. zm.).

10.  Przed przystąpieniem do Akcji Uczestnik składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki.

D. Komisja.

1.     Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Akcji, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń i wyłonienia osób biorących udział w Akcji, Organizatorzy powołają Dwuosobową Komisję. W skład Komisji wejdą osoby delegowane przez Organizatorów. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

E. Przebieg Akcji.

1. Udział w akcji jest całkowicie bezpłatny. Wszelkie koszty związane z udziałem ponoszą Organizatorzy.

2. Na początku Komisja na podstawie otrzymanych zgłoszeń i spotkań z wybranymi osobami wyłoni uczestników akcji – 3 osoby.

3. Celem akcji jest zrzucenie jak największej ilości kilogramów pod opieką trenerów personalnych oraz dietetyka. Każdy z Uczestników otrzymuje pakiet wspomagający realizacje celu. Pakiet zawiera:

 12 treningów EMS

 3 spotkania z dietetykiem

 6 treningów personalnych na siłowni

 Plan treningowy i plan żywieniowy wraz z opieką dedykowanego instruktora

 Dziennik żywieniowy i treningowy.

 Nielimitowany dostęp do wszystkich stref JOY Fitness

3. Akcja trwa równych tygodni. Uczestnicy zobowiązani są do stawiania się na ustalonych na początku i określonych na karcie treningowej spotkaniach z Dietetykiem przestrzegania ustalonej diety oraz do uczęszczania na sesje treningowe w EMS MIELEC oraz Joy Fitness Club. Kwestie niestawiennictwa się na spotkania z powodu przypadków losowych będą rozstrzygane indywidualnie z danym Uczestnikiem.

4. Uczestnik Akcji zobowiązany jest do prowadzenia tzw. „harmonogramu posiłków”, który otrzyma podczas spotkania z dietetykiem.

5. treningowa odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu dogodnego dla obu stron terminu.

6. Niestawienie się na 3 sesjach treningowych z winy Uczestnika może skutkować wykluczeniem z Akcji

7. Uczestnicy zobowiązani są w czasie trwania akcji do zdawania relacji (w postaci opisów tekstowych, zdjęć lub filmów) z wizyt w EMS MIELEC oraz w placówce Joy Fitness do wykorzystania w portalu facebook przez organizatorów.

8. Relacje oraz postępy z walki z kilogramami zamieszczane będą na stronie www.emsmielec.plwww.joyfitnessclub.plna portalu www.hej.mielec.pl

 F. Postanowienia końcowe.

1. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu Akcji w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji. 

2. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika.

3. Postanowienia i decyzje organizatorów są ostateczne.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Uczestnicy zgadzają się na opublikowanie imienia, nazwiska, wieku oraz postępów w odchudzaniu na stronach internetowych Organizatorów, na stronie wydarzenia na portalu facebook.com, na portalu www.hej.mielec.pl, oraz na łamach innych gazet, stronach internetowych oraz radiu i telewizji, w związku z realizacją i przebiegiem Akcji. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników, w tym Zwycięzcy jest Organizator. Uczestnicy składają pisemną zgodę na publikację wizerunku.

7. W każdym momencie, z ważnych powodów Organizator może odwołać Akcję, podając równocześnie przyczynę jej odwołania. W razie zaistnienia takiej sytuacji, Organizator nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez Uczestników, w tym Zwycięzców.

 

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Cookies to małe, nieszkodliwe pliki tekstowe przechowywane przez Twoją przeglądarkę . Nasza strona wykorzystuje te pliki do zapisywania Twoich preferencji w celu ułatwienia przeglądania . Nie musisz obawiać się o swoją prywatność. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies..